Strona Główna
  GS SCh Alwernia  Aktualności
   Kontakt
   O firmie
   Członkowie

   
   O firmie:

ZARZĄD
Prezes Zarządu Aleksander Skalbmierski
Zastępca Prezesa Zarządu Stanisław Murzyn
Zastępca Prezesa Zarządu Zenon Kaźmierczyk
   

RADA NADZORCZA
Józef Babiński
Edward Bieniek
Jerzy Druzgała
Jan Leśniak
Zdzisław Nawrot
Marek Ciastoń
Franciszek Świerk
Stanisława Janina Nowak
Ryszard Rudzki
Eugeniusz Roman Jakubek

PEŁNOMOCNICY
Krystyna Matoga
Zakres Pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo ogólne - reprezentowanie związku przed osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami państwowymi , organami samorządowymi, bankami, urzędami, sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami, podmiotami które nie zostały tu wymienione.
   

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
Poszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Działalność archiwów
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

INFORMACJE OGÓLNE
Małopolski Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Krakowie został założony w grudniu 1991 r. z inicjatywy 12 gminnych spółdzielni woj. krakowskiego. Był pierwszym związkiem w kraju w pionie "SCh" założonym po zawieszeniu działalności lustracyjnej w spółdzielczości w wyniku ustawy z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
W czasie tworzenia Związku nie działały żadne związki spółdzielcze, bowiem ustawowo w 1990 r. zostały one poddane likwidacji.
Celem powołania Związku było w szczególności utworzenie takiej organizacji spółdzielczej, która będzie integrować środowisko spółdzielcze w trudnych i złożonych warunkach dokonujących się w Polsce przemian społeczno-gospodarczych oraz pomagać  spółdzielniom w dostosowaniu działalności do warunków wolnego rynku.
 
Pomoc ta w pierwszym okresie działalności MSZR polegała głównie na szkoleniach, doradztwie i instruktażu dla kierownictwa, samorządu i pracowników spółdzielni. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami dotyczyło to głównie zagadnień ekonomicznych, rachunkowości i rozliczeń z budżetem, systemu ubezpieczeń społecznych oraz prawa spółdzielczego. Duże było również zainteresowanie rozliczeniami technologicznymi zakładów produkcyjnych, szczególnie piekarni.
 
Ponadto dokonywano indywidualnych bezpośrednich dojazdów do spółdzielni w celu pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Po znowelizowaniu w 1994 r. prawa spółdzielczego poza kontynuacją poprzednich zadań podjęto realizację podstawowego zadania statutowego - tj. przeprowadzenie lustracji. Związek zapewnia przeprowadzenie w każdej spółdzielni raz na trzy lata lustracji, a więc przestrzegany jest ustawowy wymóg w tym zakresie. Dla zapewnienia sprawnej realizacji tego zadania opracowany jest plan lustracji na okres 3 lat, który przekazywany jest do wiadomości wszystkim spółdzielniom - członkom Związku.
 
W styczniu 1996 r. MSZR jako pierwszy w kraju związek lustracyjny został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w trybie biegłego rewidenta pod nr. 1234 i w pełni realizuje wszystkie zlecenia spółdzielni w tym zakresie. W czasie każdej lustracji ustawowej badane jest m.in. sprawozdanie finansowe za ostatni rok poprzedzający lustrację.
             
 
    Aktualizacja: 09.04.2010